Povinné informace 

 

   
Úplný oficiální název povinného subjektu Správa státních hmotných rezerv
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů,
za kterých provozuje svoji činnost
Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
Popis organizační struktury povinného subjektu Organizační struktura
Etický kodex zaměstnanců Správy státních hmotných rezerv Etický kodex
Kontaktní poštovní adresa:

Internetová stránka:
Telefon:
Fax:

 

Úřední hodiny podatelna:

 

Elektronické podání:

povolené formáty podání:

 

 

 

datové nosiče, na kterých lze podat podaní:

datová schránka:
e-Podatelna:

e-mail:
podmínky elektronického podání:

Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 - Malá Strana
http://www.sshr.cz/

222 806 111
251 510 314

 

Po – Čt                8,00 – 15,00 hod. 

Pá                       8,00 – 14,00 hod.

 

*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf

 

 

 

Flash Memory Drive

4iqaa3x
epodatelna@sshr.cz 

posta@sshr.cz 
zde

Spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.  19-85508881/0710
Identifikační číslo organizace (IČ).  48133990
Daňové identifikační číslo (DIČ). CZ48133990
Rozpočet na rok 2019 Rozpočet 2019
Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Bc. Jakub Linka                  

tel. 222806347, 725401150
e-mail:
jlinka@sshr.cz

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. viz předchozí bod, případně na adrese posta@sshr.cz
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele,
jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace
Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,
elektronické formuláře
Formulář žádosti o poskytnutí informace
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje,
které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu
k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty
k nahlédnutí.
Přehled nejdůležitějších právních předpisů vztahujících se k činnosti SSHR
Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
Výroční zprávy o poskytování informací Výroční zpráva 2018 o poskytování informací
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.  V současné době žádné nemáme
Zveřejňování poradců a poradních orgánů SSHR

Poradci 2018 - I. pololetí

Poradci 2018 - II. pololetí

 

ilustrace