Působnost SSHR 

     

 

Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv.
Byla zřízena zákonem
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů.
Její působnost je upravena zejména zákonem
č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.


V čele Správy je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Zásady činnosti Správy a zásady její organizace stanoví

Statut Správy státních hmotných rezerv schválený usnesením vlády ze dne 3. prosince 2001 č. 1293.


Hlavní poslání Správy definují zákony:

č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů

č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 Přehled nejdůležitějších právních předpisů vztahujících se k činnosti SSHR:


-zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů
-zákon
č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů
-zákon
č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
-vyhláška
č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy
-zákon
č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-zákon
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ( krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
-vyhláška Správy státních hmotných rezerv
č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy,
ve znění pozdějších předpisů
-zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
-zákon
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
-zákon
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
-zákon
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů
-zákon
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
-vyhláška Ministerstva financí
č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,
ve znění vyhl. 
č. 569/2006 Sb.
-Mezinárodní energetický program (IEP) Mezinárodní energetické agentury zemí OECD (IEA) - Sdělení 46/2001 Sbírky mezinárodních smluv Ministerstva zahraničních věcí o přístupu ČR k Dohodě o mezinárodním energetickém programuPředpisy EU 

Směrnice rady Evropských společenství
 

Směrnice rady ES 2006/67 ze dne 24.července 2006
Směrnice rady ES ze dne 24. července 1973 

     

ilustrace