Systém hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) 

 

Pro řešení krizových situací je mj. nutno mít připraveny prostředky a služby, které je možno využít k okamžitému použití ve prospěch obyvatel, kteří jsou krizovou situací nějak zasaženi. Tyto prostředky a služby musí být k dispozici především pro nouzové přežití obyvatel, pro podporu integrovaného záchranného systému (IZS) a pro podporu činnosti státní správy. Tento úkol je zákonem povinna plnit Správa státních hmotných rezerv (SSHR) a je celý rozpracován v tzv. „Systému hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS)“.

Sklad MK

 Osoby a orgány zodpovědné za řešení krizových situací potřebují ke kvalitnímu a rychlému rozhodování o tom pro koho a jaké prostředky a služby zabezpečit, pracovat co nejrychleji se značným rozsahem informací, tyto informace shromažďovat a ověřovat, třídit, seskupovat a analyzovat. K tomu, aby tato práce byla co nejrychlejší a nejpřesnější, se používají různě informační systémy, které zabezpečují „Informační podporu“ řešení krizových situací a tedy také zabezpečení potřebných prostředků a služeb.

Důležitou součástí systému HOPKS je oblast státních hmotných rezerv (SHR), které se z hlediska účelu použití člení na: hmotné rezervy (HR), mobilizační rezervy (MR), pohotovostní zásoby (PZ) a zásoby pro humanitární pomoc (ZHP). Odpovědnost za pořízení, udržování a financování SHR je jednou ze tří základních působností SSHR. Jednou z hlavních činností SSHR v této oblasti je cíleně a včasně zajistit „Použití státních hmotných rezerv za krizových stavů“ pro obyvatelstvo a regiony postižené krizí.

Na řešení krizových situací se dle platné legislativy podílí orgány krizového řízení na všech stupních státní správy. Hlavním úkolem těchto orgánů je zajišťování věcných zdrojů dle požadavků přicházejících z postižených oblastí a k tomuto účelu je platnou legislativou stanovena „Působnost orgánů při zajišťování věcných zdrojů“

ilustrace