Použití státních hmotných rezerv mimo krizových stavů 

Mimo krizových stavů lze pohotovostní zásoby (PZ) a mobilizační rezervy (MR) poskytnout do dočasného užívání (nájmu nebo výpůjčky), a to v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o majetku).

 

Nájem SHR
Jedná se o dočasné přenechání SHR nájemci k užívání na dobu určitou za úplatu (nájemné) ve smyslu ustanovení § 27 zákona o majetku, a to na základě smlouvy o nájmu, uzavřené v souladu s § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 Za účelem poskytnutí nájmu vyžádá Správa věcné stanovisko příslušného ústředního správního úřadu.

 

Nákup SHR
Nákup pohotovostních zásob, mobilizačních rezerv a zásob pro humanitární pomoc se realizuje podle plánu hmotného doplnění, obměn a záměn, který je zpracován na základě požadavků nezbytných dodávek ústředních správních úřadů zpravidla na dvouleté plánovací období.

Zpracování plánu předchází schválení plánu vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti ČR vládou ČR.

 

Nabídka majetku v rámci obměny a záměny
Nabídka se realizuje za účelem zachování předepsané jakosti a připravenosti SHR k danému účelu vyhlášením výběrového řízení na obměnu a záměnu SHR určených plánem hmotného doplnění, obměn a záměn.

Na základě výsledku výběrového řízení uzavře Správa v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vybraným zájemcem kupní smlouvu.

 

Nabídka nepotřebných SHR
Stanou-li se SHR nepotřebnými podle § 14, odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (zákon o majetku) z titulu zastarání technických funkčních vlastností nebo již nemohou sloužit svému účelu, je s nimi nakládáno jako s nepotřebným majetkem podle zákona o majetku.

 

Výpůjčka SHR

Jedná se o dočasné přenechání PZ nebo MR ve smyslu ustanovení § 27 zákona o majetku výpůjčiteli k bezplatnému užívání na dobu určitou, a to na základě smlouvy o výpůjčce, uzavřené v souladu s § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Za účelem poskytnutí výpůjčky vyžádá Správa věcné stanovisko příslušného ústředního správního úřadu.

 


 

 

 

ilustrace