Poskytnutí SHR za krizových stavů 

O použití pohotovostních zásob (PZ) rozhoduje vedoucí ústředního správního úřadu, na základě jehož požadavku byly vytvořeny. V souladu s tímto rozhodnutím Správa poskytne pohotovostní zásoby příjemci, kterým může být:
- správní úřad,
- orgán územní samosprávy,
- sbor či služba (záchranný sbor, havarijní služba, zdravotnická záchranná služba, Policie ČR).


        Příjemce je oprávněn poskytnout pohotovostní zásoby fyzické nebo právnické osobě nebo jiné organizační složce státu.
        Poskytnuté pohotovostní zásoby, mimo ty které byly spotřebovány, je příjemce povinen vrátit Správě do 60 dnů od zrušení krizového stavu. Po této lhůtě je oprávněn je užívat pouze na základě smlouvy uzavřené se Správou.

 

O poskytnutí zásob pro humanitární pomoc (ZHP) rozhoduje předseda Správy na základě žádosti hejtmana nebo starosty obce s rozšířenou působností. Jejich přidělení fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací zajišťuje hejtman nebo starosta obce s rozšířenou působností. Vydané zásoby pro humanitární pomoc se neuhrazují, ani nevracejí.

 

Na žádost HZS kraje, krajského úřadu nebo MV ČR mohou být pro potřebu složek IZS,  při provádění záchranných a likvidačních prací, využita hospodářská opatření, vojenské útvary a vojenská zařízení ozbrojených sil České republiky podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému)

ilustrace