Působnost orgánů při zajišťování věcných zdrojů 

Působnost orgánů při zajišťování věcných zdrojů je stanovena obecně závaznými právními předpisy a v jejich rámci upřesněna prováděcími předpisy a metodickými pokyny.

 

obrázek paragrafy

Zejména se jedná o tyto normy:

 

- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování
a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy,
- nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
- Usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 14 k Metodice pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (Usnesení č. 14/2012 a Metodika)

ilustrace