Dnes začalo ve Středočeském kraji cvičení Blackout 2018. „Cílem taktického cvičení je prověřit připravenost orgánů krizového řízení a dalších vybraných subjektů a organizací na plošný výpadek dodávek elektřiny, takzvaný Blackout. Elektrická energie ale vypnuta během cvičení nebude. Občané kraje se tak nemusí ničeho obávat,“ zdůraznila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011), která je zároveň předsedkyní Bezpečností rady kraje.

Do celokrajského cvičení, které bude z hlediska svého rozsahu patřit v dosavadní historii kraje k největším, jsou zapojeny složky IZS, obce s rozšířenou působností, oblastní nemocnice i ústřední správní úřady a státní organizace. Cvičení se bude odehrávat na pracovištích krizových štábů jednotlivých složek IZS i v terénu.

Hejtmanka s předstihem zaslala představitelům obcí brožury, které připravila společnost ČEZ Distribuce, a. s., obsahující potřebné informace o postupu při mimořádných událostech a tipy, jak se na případné bezproudí připravit. „Komunikaci s místní i krajskou samosprávou považujeme za velmi důležitou a při mimořádných stavech v distribuční soustavě dokonce za nepostradatelnou. Naše příručka vznikla na základě zkušeností při řešení následků po ničivém orkánu Herwart a je určena všem starostům, hejtmanům i pracovníkům krizových štábů. Dozvědí se v ní, kam se obrátit v případě výpadku proudu, jaký je postup naší společnosti při mimořádných událostech, a jak na případné bezproudí připravit obec i samotné občany. Pro zástupce municipalit jsme také pro tyto případy zřídili speciální linku s přednostním odbavením, na kterou je již registrována více než polovina obcí na našem zásobovacím území a každým dnem přibývají další,“ vysvětluje Ing. Martin Zmelík, MBA, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Distribuce, a.s.

Scénář připravovaného taktického dvoudenního cvičení připravil Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. „První den bude probíhat na několika místech současně podle jednotného scénáře, avšak v různé podobě. Zaměří se na procvičení strategického řízení řešení simulované krizové situace výpadku elektrického proudu a prověření platnosti scénářů a variant pro obnovu napájení včetně určení priorit pro zajištění zásobování elektřinou. V odpoledních hodinách a druhý den budou probíhat praktické ukázky připravenosti na výpadek elektrické energie u vybraných subjektů,“ přiblížil průběh cvičení plk. Ing. Miloslav Svatoš, ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

Hasiči si budou chtít vyzkoušet i tankování pohonných hmot prostřednictvím karet SSHR. Mezi praktické ukázky bude zařazena i problematika zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při simulované mimořádné situaci na Benešovsku. „Letošní extrémní sucha ukázala, že zásobování pitnou vodou nemusí být samozřejmost. Jsem proto rád, že při tomto cvičení si opět vyzkoušíme zajištění nouzového zásobování obyvatel vodou a ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství budou vyškoleni zástupci obcí, aby uměli ovládat například mobilní úpravnu pitné vody,“ řekl Ing. Pavel Švagr, CSc., předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR).

Součástí cvičení bude i praktická ukázka zprovoznění elektrické sítě „ze tmy“ pomocí plynové turbíny elektrárny Kladno, provozované společností Alpiq Generation (CZ), která dokáže vytvořit energetický ostrov ve středních Čechách. „Naše energetické zdroje (bloky) v Kladně disponují technologií pro uvedení do provozu i po celkové ztrátě napětí v elektrické soustavě z důvodu například odstavení výrobních bloků elektráren. Kladenský blok č. 8 s plynovou spalovací turbínou je vybaven pomocným dieselgenerátorem pro start z „úplné tmy“ a v případě totálního blackoutu by byl tím, od kterého by byly postupně najížděny uhelné bloky naší elektrárny a následně další zdroje v kraji, vyvedené do distribuční soustavy ČEZ-Distribuce za účelem zajištění nouzového zásobování elektrickou energií. Jedná se o v ČR prakticky unikátní řešení zvyšující odolnost soustavy proti dlouhotrvajícímu výpadku,“ vyzdvihl Ing. Milan Prajzler, MBA, generální ředitel, Alpiq Generation (CZ).

Příprava cvičení bude vyžadovat navázání součinnosti a spolupráce s dotčenými orgány krizového řízení Středočeského kraje včetně zapojení odborníků z řad energetiků (výroba, distribuce, přenosová soustava). „Jedním z hlavních úkolů ČEPS jako provozovatele páteřní elektroenergetické přenosové soustavy v České republice je zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie. Cvičení Blackout 2018 vítáme jako vhodnou příležitost k nácviku součinnosti s orgány kraje i dalšími relevantními subjekty a ověření naší připravenosti na podobné situace,“ řekl Ing. Zbyněk Boldiš, člen představenstva ČEPS pověřený řízením úseku Energetický obchod a dispečerské řízení.

Publikováno dne 4. 9. 2018