Správa státních hmotných rezerv uveřejňuje veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na svém profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji NEN na adrese https://nen.nipez.cz/profil/SSHR. U jednotlivých zakázek jsou zveřejněny příslušné dokumenty včetně uzavřených smluv.

Starší veřejné zakázky, které nenaleznete v NEN, jsou zveřejněny v archivním profilu zadavatele na adrese https://zakazky.sshr.cz.

Všechny smlouvy uzavřené Správou státních hmotných rezerv jsou k nahlédnutí zde (Registr smluv MV ČR) po zadání IČO SSHR (48133990).

—————————————-

Upozorňujeme všechny zájemce o veřejné zakázky, že pokud mají formu akciové společnosti (nebo formu obdobnou akciové společnosti), musí mít vydány výlučně zaknihované akcie. V opačném případě, pokud by byl takový dodavatel vybrán jako vítěz veřejné nadlimitní nebo podlimitní zakázky, bude zadavatel povinen takového dodavatele dle Zákona o zadávání veřejných zakázek vyloučit.

——————————————

Dne 4. 5. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky „17-106a Snížení energetické náročnosti budovy SSHR, Olbrachtova 3, Praha 4“. Tato veřejná zakázka zahrnuje kompletní rekonstrukci objektu včetně výměny vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor.

Administrativní budova je po stavební a technické stránce ve stavu, který již neodpovídá současným podmínkám a její provoz je značně nehospodárný. Celková rekonstrukce budovy je nevyhnutelným krokem, který přinese především zlepšení stavebně-technických vlastností objektu, zvýší komfort vnitřních prostor čímž dojde ke zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců a výrazně sníží energetickou náročnost objektu.

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“.