Údaje potřebné pro získání informací o Správě v souladu
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) na Správě poskytuje Referát komunikace s veřejností. Podávání žádostí o poskytnutí informace (dále jen žádost) a opravných prostředků proti rozhodnutí o žádosti se řídí zákonem č.106/1999 Sb. Žádosti lze podat ústně, písemně, faxem nebo elektronickou poštou. Telefon: 222 806 258, fax: 251 510 314, e-mail: posta@sshr.cz.

Písemné žádosti o informace s potřebnými údaji podává žadatel prostřednictvím  Formulář žádosti o poskytnutí informace a vyplněný formulář odesílá na adresu:

Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 1/616
150 85 Praha 5 Malá Strana

Na této adrese v recepci Správy může občan písemné žádosti podat osobně a v podatelně Správy nahlédnout do příslušných předpisů.  Při podání žádosti je potřeba dle zákona vyplnit v případě fyzické osoby – jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není- li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručení, liší- li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba- název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručení, liší- li se od adresy sídla.

Opravným prostředkem proti rozhodnutí o neposkytnutí informace je u ústředních orgánů Rozklad proti rozhodnutí o neposkytnutí informace. Případně může být podána stížnost při vyřizování žádosti o informace.  U obou výše uvedených případu je nutné, aby byla podána žádost písemnou formou (viz. § 13 odst. 3).

Lhůty pro poskytování informací:

Datum podání žádosti je den doručení žádosti Správě. Správa musí do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace. Správa musí do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace. Nedostane-li Správa od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30 kalendářních dnů od podání žádosti. Správa informuje žadatele o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti zákonem. Správa poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti. Lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:

  • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách,
  • žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti,
  • nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem

(nebo se dvěma či více složkami Správy), který má závažný zájem na předmětu žádosti. Správa musí ještě v základní lhůtě 15 kalendářních dnů žadatele informovat o prodloužení základní lhůty a o důvodech, které ho k tomu vedly.

Lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.

Poskytované informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

2014 2015 2016 2017 2018 2019
NázevVelikostStáhnout
poskytnutí informace skladování obilí 2020 108.80 KB Stáhnout
rozhodnutí odmítnutí informace 2020 165.83 KB Stáhnout
odpověď platy úředníků 2020 230.20 KB Stáhnout
poskytnutí informace vojenský materiál 107.24 KB Stáhnout