Česká republika prakticky nemá žádnou vlastní těžbu ropy a je zcela závislá na jejím dovozu ze zahraničí. Dodávka ropy je zabezpečována prostřednictvím společnosti MERO ČR, a.s. ropovodem Družba a ropovodem IKL do rafinérií Litvínov a Kralupy nad Vltavou. V případě narušení dodávek této ekonomicky klíčové komodity, mají pro Českou republiku mimořádný význam vytvářené zásoby ropy a ropných produktů – nouzové zásoby.

Vytváření, udržování a použití nouzových zásob je jednou z rozhodujících působností Správy státních hmotných rezerv (SSHR). Nouzové zásoby ropy jsou skladovány společností MERO ČR, a.s. ,  nouzové zásoby pohonných hmot jsou skladovány převážně ve společnosti ČEPRO, a.s. Další působností SSHR je zpracování krizových plánů pro řešení krizových situací v oblasti narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu.

 

Základní legislativa

Česká legislativa vytváří odpovídající právní základ pro relevantní a pružné reakce na nouzové situace v zásobování ropou. Důležité přitom je, že plně zohledňuje závazky vyplývající pro Českou republiku z členství v EU a IEA. Na tuto legislativu pak navazuje soubor dalších, zejména plánovacích dokumentů různých úrovní řízení.

Rozhodujícím právním předpisem pro oblast reakcí na nouzové situace v zásobování ropou je zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů. Další důležitou legislativou je pak zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy.

Širší právní rámec pak tvoří „krizové zákony“. Jedná se především o zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon),  ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o další související právní předpisy.

 

Národní organizace pro společný postup ve stavu ropné nouze (NESO)

NESO je poradním orgánem předsedy SSHR, který monitoruje situaci v oblasti dodávek ropy a ropných produktů. Navrhuje opatření v případě narušení těchto dodávek. NESO zabezpečuje rovněž koordinaci nouzových vnitrostátních opatření, součinnost s domácím petrochemickým průmyslem a koordinaci s nouzovými opatřeními IEA a Evropské unie – Evropské Komise. V případě rozhodnutí IEA o společném postupu shromažďuje, zpracovává a distribuuje poptávky a dobrovolné nabídky Sekretariátu IEA a sleduji jejich realizaci.

Organizačně NESO tvoří tři pracovní skupiny – pracovní skupinu ústředních správních úřadů, skupinu představitelů petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) a sekretariát NESO. Sekretariát tvoří oddělení ropné bezpečnosti SSHR a zástupci MPO a ČSÚ.

Celkově má NESO přibližně 20 členů. Mimo stav ropné nouze zasedá NESO podle potřeby, nejméně však jednou za rok.

První skupina zahrnuje představitele relevantních organizačních celků SSHR a představitele ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva dopravy, vnitra, obrany, financí a ministerstvo zahraničních věcí. Pracovní skupinu ČAPPO tvoří např. představitelé ČAPPO, Unipetrol RPA, MERO ČR, a. s., ČEPRO, a.s., MOL Česká republika, s.r.o.,

Správa státních hmotných rezerv, konkrétně oddělení ropné bezpečnosti, zajišťuje rovněž vzdělávací (metodické) aktivity v oblasti ropné bezpečnosti. Ty jsou zaměřeny především na obecnou problematiku ropné bezpečnosti v České republice, mezinárodní aspekty ropné bezpečnosti a přístupy k jejímu řešení v EU, IEA a Severoatlantické alianci. Dále na krizovou legislativu související s nouzovými zásobami ropy, plánovací dokumenty pro případy ropné nouze a plány krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury v odvětví ropa a ropné produkty.

Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze  a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)

Zákon o nouzových zásobách ropy vymezuje základní pojmy z oblasti ropné bezpečnosti, stanovuje způsob vytváření, udržování a skladování nouzových zásob ropy a zabývá se problematikou ochraňovatelů. Dále řeší otázky ropné nouze, opatření k omezení spotřeby ropy a použití nouzových zásob. Součástí zákona jsou rovněž ustanovení o působnosti SSHR.  Nouzové zásoby podle tohoto zákona vytváří a udržuje SSHR z ropy a vybraných ropných produktů ve výši odpovídající nejméně 90 dnům průměrného denního čistého dovozu. Zákon stanovuje, že stav ropné nouze může vyhlásit pouze vláda, na návrh předsedy SSHR. Nouzové zásoby mohou být použity také pouze se souhlasem vlády, a to formou prodeje, půjčky nebo převodu příslušnosti hospodařit.

V zákoně jsou rozpracovány i konkrétní povinnosti SSHR vůči IEA a EU, jako je např. povinnost předkládat statistické přehledy o stavu zásob, neprodleně informovat o každém poklesu nouzových zásob pod povinné minimum a o přijatých opatřeních na doplnění těchto zásob a povinnost SSHR zastupovat Českou republiku v příslušných orgánech EU, IEA a dalších mezinárodních organizacích.

Další právní předpisy

Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje postavení SSHR v systému hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv a stanovuje strukturu státních hmotných rezerv. Vyhláška č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy, pak rozpracovává Směrnici Rady 2009/119/ES, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1099/2008 o energetické statistice. Vyhláška stanovuje druhy ropy a skladbu ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, způsob výpočtu nouzových zásob ropy, vymezuje skladovací zařízení a určuje vykazování nouzových zásob ropy.

Plánovací dokumenty

Rozhodujícím plánovacím dokumentem pro oblast ropné bezpečnosti je zejména „Typový plán pro řešení krizové situace – Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu“. Poslední vydání dokumentu bylo zpracováno SSHR v roce 2017 (podle metodiky ministerstva vnitra ČR) a je průběžně aktualizováno.

Typový plán řeší situace související se závažným narušením dodávek ropy a ropných produktů (ropnou nouzí) a s tím konkrétní opatření jednotlivých ÚSÚ, územních samosprávních celků a dalších zainteresovaných subjektů.