Hmotné rezervy tvoří vybrané základní suroviny, materiály, polotovary a výrobky, které jsou určeny pro zajištění obranyschopnosti a obrany státu, pro odstraňování následků krizových situací a pro ochranu životně důležitých hospodářských zájmů státu. Jsou vytvářeny na základě požadavků krizových plánů ústředních správních úřadů, konkrétně Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva obrany a Ministerstva zemědělství. Hmotné rezervy jsou vlastnictvím státu. Prioritním úkolem v oblasti hmotných rezerv je tvorba a udržování nouzových zásob ropy a vybraných ropných produktů v množství a struktuře, která odpovídá požadavkům dle zákona 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy v platném znění, kterým byla do právního řádu ČR převzata Směrnice rady č. 2009/119/ES. Další skupinu hmotných rezerv tvoří průmyslové suroviny a zemědělské a potravinářské komodity.

(Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů)

Tvorba hmotných rezerv je součástí systému krizového plánování. Základním plánovacím dokumentem pro tvorbu hmotných rezerv je Plán vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti České republiky, jehož přílohou je seznam položek hmotných rezerv a jejich minimálních limitů a orientačních cílových stavů. Plán se sestavuje zpravidla na dvouleté období. Po jeho projednání v meziresortní komisi předsedy Správy pro tvorbu státních hmotných rezerv a Bezpečnostní radě státu jej schvaluje vláda.

Při pořizování hmotných rezerv je podkladem schválený plán pořizování hmotných rezerv, který je vytvářen na základě předpokládaných potřeb k zajištění chodu státu, jeho ekonomiky a zásobování obyvatelstva za krizových stavů. Požadavek na tvorbu hmotných rezerv uplatňují resorty obrany, zemědělství a průmyslu a obchodu. Seznam položek hmotných rezerv, jejich minimální limity a orientační cílové stavy schvaluje vláda ČR. Samostatnou skupinou v rámci hmotných rezerv jsou nouzové zásoby ropy a vybraných ropných produktů, které jsou vytvářeny na základě zákona č. 189/99 Sb. Nákup je prováděn formou veřejné zakázky podle platných právních předpisů o veřejných zakázkách. Následuje průběh veřejné zakázky včetně uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, sledování realizace a její vyhodnocení.

Ochraňování hmotných rezerv představuje soubor činností zajišťovaných ochraňovatelem. Jedná se například o vlastní skladování a péči o hmotné rezervy v průběhu skladování tak, aby nebyla ohrožena jejich kvalita. Prioritně Správa zajišťuje skladování ve vlastních skladových kapacitách. Smluvně je ochraňování prováděno u podnikatelských subjektů pouze v případech, kdy Správa nedisponuje vlastními skladovými kapacitami, které odpovídají specifickým podmínkám skladování jednotlivých komodit a jejich objemu, nebo se jedná o zboží s krátkou lhůtou obměny. Rozsah činností je vždy specifikován ve smlouvě o ochraňování státních hmotných rezerv a zahrnuje v sobě kromě skladování, obměnu, kontrolu množství a kvality, včetně naskladnění, vyskladnění a veškerou manipulaci.

Skladový areál SSHR
Skladový areál SSHR

Zápůjčkou hmotných rezerv se rozumí úplatné přenechání druhově určených hmotných rezerv jiné osobě na dobu určitou za podmínky, že stav položky nepoklesne pod vládou schválený minimální limit. Materiál hmotných rezerv bude vrácen ve stejném druhu a ve stejné kvalitě nebude-li v rozhodnutí o povolení zápůjčky stanoveno a ve smlouvě o zápůjčce sjednáno jinak.

Hmotné rezervy jsou v současné době tvořeny třemi základními skupinami zásob.

  1. Ropa a ropné produkty jsou součástí systému ropné bezpečnosti České republiky. Funkce systému, skladba zásob a jejich množství jsou určeny evropskou legislativou i obecně závaznými právními předpisy České republiky.
  2. Základní potravinářské komodity jsou vytvořeny na základě požadavku Ministerstva zemědělství a Ministerstva obrany.
  3. Základní suroviny průmyslového charakteru jsou vytvořeny na základě požadavku Ministerstva průmyslu a obchodu.